Disclaimer voor www.provenwinnersplants.com
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.provenwinnersplants.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Valkplant B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
De website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Valkplant en van derden rusten. Zo zijn de foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Proven Winners’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Europese Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen op deze site).

Het is derhalve niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valkplant, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. Het intellectueel eigendom berust bij Valkplant B.V..

Geen garantie op juistheid
Hoewel Valkplant de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Valkplant niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Mocht de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Valkplant B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.provenwinnersplants.com op deze pagina.