Valkplant B.V. Algemene voorwaarden voor online verkopen (www.provenwinnersplants.com)               

 1. Bedrijfsgegevens:

Bedrijf:

Valkplant B.V.

Burgermeester Smitweg 64

2391 NG Hazerswoude-Dorp

Nederland

KvK nr: 29039518                BTW : NL815979216B01

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op de website www.provenwinnersplant.com. Elke orderbevestiging houdt in dat u zich volledig aan deze algemene voorwaarden houdt, zonder uitzondering of voorbehoud.
  • Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking zijn gesteld, dan heeft dat op een zodanige wijze plaatsgevonden dat de afnemer de algemene voorwaarden kan opslaan en deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn.

 

 1. De goederen, koop & levering
  • De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering, milieubelasting en bezorgkosten zijn beschreven op de website. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzendkosten en milieubelasting, zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de overeenkomst binden Valkplant B.V. (hierna genoemd ‘VP’) niet.
  • VP kan de overeenkomst eenzijdig wijzigen waarbij de afnemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat VP de afnemer op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.
  • Nadat de afnemer bij VP een bestelling heeft geplaatst, zal VP de ontvangst van een dergelijke bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen. Indien deze bestelling langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, dan zal VP deze bestelling langs elektronische weg bevestigen.
  • VP streeft ernaar alle bestelde goederen binnen de overeengekomen levertijd te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd, zal VP u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, kan VP een vervangend product van gelijk of hoogwaardiger kwaliteit leveren, of uw bestelling gedeeltelijk leveren. Als u het vervangende product niet wenst te houden, kunt u gebruik van maken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.
  • Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de goederen, de klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon. VP zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging van het betreffende product of de desbetreffende producten met inachtneming van de garantiebepalingen.
  • VP zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt verzonden op het door u gewenste tijdstip. Indien VP niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door u gewenste tijdstip, wordt die bestelling op een tijdstip verstuurd dat zo dicht mogelijk bij het gewenste tijdstip ligt als redelijkerwijs mogelijk; dit kan zowel eerder als later zijn dan het gewenste tijdstip.
  • VP zal de goederen leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. VP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies.
  • Levende goederen dienen zo snel mogelijk na ontvangst te worden geplant. Wij bevelen u aan om het geleverde pakket direct na ontvangst te openen, te verzorgen en te verwerken tenzij u besluit dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.
  • Zolang het verpakkingsproces van uw bestelling nog niet is gestart, heeft u altijd de mogelijkheid om uw bestelling te wijzigen of te annuleren zonder extra kosten, door contact op te nemen met VP. Dit is alleen mogelijk als uw instructies ons bereiken voordat uw pakket wordt ingepakt.

 

 1. Prijzen & betaling
  • Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) en worden geacht correct te zijn op het moment van publicatie. Ze zijn kunnen echter aan verandering onderhevig zijn.
  • VP kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien VP op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • Onder de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in 4.2 vallen onder meer de verplichting op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of betaling van opeisbare facturen die niet zijn voldaan.
  • Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tegen het actueel geldende tarief. VP garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de vermelde prijzen van producten in haar online shop c.q. van bestellingen ontvangen tijdens de geldigheidsduur van deze aanbiedingen. In het geval dat de BTW-tarieven worden verhoogd, behoudt VP zich het recht voor om dergelijke bijkomende bedragen aan de klant in rekening te brengen waarbij de klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat VP de klant op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.
  • Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, hetzij op eenheidsniveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal VP niet verplicht zijn om die goederen aan u te leveren voor de onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan VP u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen of u alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs.
  • VP accepteert verschillende betalingsmethode voor goederen zoals aangegeven op de website. Betalingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het land en het bestelkanaal.
  • De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan VP te melden.
  • Indien een klant nalaat de juiste betaling bij zijn bestelling mee te sturen dan wel wanneer de betaling door welke reden dan ook wordt geweigerd, heeft VP recht op, na in gebreke stelling, een vergoeding voor de administratieve kosten voor het aanvragen van de betaling. VP behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere levering aan u op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van VP.
  • Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal VP de afnemer een extra termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na deze termijn en het uitblijven van de betaling, is de afnemer over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is VP gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

- 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,--;

- 10% over de daaropvolgende € 2.500,--; en

- 5% over de volgende € 5.000,--;

Met een minimum van € 50,--. Onder openstaande bedragen zoals vermeld in dit lid worden mede begrepen geldvorderingen in een andere valuta dan de euro met een equivalente waarde.

 

 1. Herroepingsrecht
  • U hebt het recht om een bestelling te annuleren / ontbinden tot 7 dagen na de dag dat u de bestelde goederen hebt ontvangen. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Stuur de goederen niet eerder terug naar VP voordat u hiertoe het verzoek heeft ontvangen van VP (VP staat altijd in voor de kwaliteit van de goederen en kan deze als gevolg van de aard van de goederen veelal niet hergebruiken). VP wil hiermee ervoor zorgen het milieu niet onnodig te belasten. Indien u de goederen retourneert dienen de goederen in de originele verpakking te worden verzonden aan het adres genoemd op de factuur. VP zal uw betaling terugstorten inclusief de milieubelasting en verzendkosten.
  • De afnemer draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van de producten.
  • Tijdens de periode dat de afnemer gebruik kan maken van het herroepingsrecht, zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  • De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.

 

 1. Garantie
  • VP biedt een groeigarantie van 24 maanden op alle door VP geleverde planten.
  • VP garandeert de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door VP en VP verzoekt u om het product/de producten terug te sturen, zullen de retourkosten voor rekening van VP zijn. Eventuele kosten ten gevolge van ongegronde claims komen voor rekening van de klant.
  • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

- in geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling;

- in geval van onjuist onderhoud of het niet in acht nemen van de onderhoudsvoorschriften;;

- bij een normale seizoensgebonden ontwikkeling van het product.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • VP is slechts aansprakelijk voor schade voor zover het risico redelijkerwijs verzekerbaar is.
  • VP is, voor zover redelijk en billijk, niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de afnemer.

 

 1. Website disclaimer
  • Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. Hoewel VP alles in het werk stelt om de website up to date te houden, zijn de verstrekte informatie en specificaties louter informatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.
  • De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringsgebied. VP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere gekoppelde websites.
  • Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, raden wij u aan om verdere informatie te vragen aan VP. VP is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van VP, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van 'best practices'.
  • Alle geschreven tekst, foto's, ontwerpen en inhoud van de website in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties zijn auteursrechtelijk eigendom van VP of van de personen die een gebruiksrecht aan VP ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden.
  • Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VP of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.
  • Alle namen, logo's, slogans, of andere uitspraken kunnen een handelsmerk van ons of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk is onwettig. Het is u niet toegestaan de beschermde teksten en beelden te kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte bent van een dergelijke verspreiding of commerciële uitbuiting, gaat u ermee akkoord VP hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
  • U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de website van VP zowel VP als onze licentiegevers en rechtverkrijgenden een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het VP domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van de materialen.

 

 1. Klachtenregeling en geschillen
  • VP adviseert de afnemer aan om klachten te mailen naar [email protected]. VP zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de afnemer gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
  • Op overeenkomsten tussen VP en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht met dien verstande dat VP een consument ten minste een termijn van een maand gunt om te kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter.

 

 1. Overig
  • Indien u of VP verzuimt een recht af te dwingen onder deze Algemene Voorwaarden, zal dat u of VP niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.
  • Voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden noch zal het van invloed zijn op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.
  • Indien u een zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord VP en/of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers, onmiddellijk op verzoek, te vrijwaren voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website van VP.